Vállalatirányítás

Testületek működése

A Társaság operatív vezetését a három fős Igazgatóság látja el. A befektetési döntések az ALTERA Hibrid Modell-ben foglalt eszközök és módszerek szerint történik. A Társaság a működése során a legkisebb ésszerű költségek elvét követ.

Az társaság mellett 5 fős Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét, munkarendjét saját maga állapítja meg. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

A Felügyelő Bizottság soraiból 3 fő az Audit Bizottságban is közreműködik. Az Audit Bizottság eljárásrendjét, – figyelemmel a Felügyelő Bizottság ügyrendjére – maga állapítja meg. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

  • a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  • a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  • javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
  • könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a szerződés aláírása;
  • a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  • pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
  • a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  • a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése

Pénzügyi és működési ellenőrzés

A működési ellenőrzést a Felügyelő Bizottság, míg a pénzügyi ellenőrzést a könyvvizsgáló és az Audit Bizottság végzik.

Javadalmazás, vezetői ösztönzők

Az Igazgatóság fizetésben és egyéb juttatásokban nem részesül. A cégvezetés az adózott eredmény 20%-át kapja oszalékelsőbbségi részvényeken keresztül

Alapszabály

Az ALTERA Nyrt. alapszabálya

Közzétételi irányelvek

A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

Kockázatkezelés

A stratégia végrehajtásának áttekintése rendszeres igazgatósági üléseken, ennek ellenőrzése a felügyelő bizottsági üléseken történik.

A teljesítmény mérése mind a benchmark-kal történő összehasonlítás, mind mutatószámok segítségével történik. A benchmark az RMAX teljesítménye. Az alkalmazott mutatószámok: Treynor, Sortino, MAR, Time Off Peak.

Navigation