Egyéb közzétételek

Rendkívüli tájékoztatás – WAM Zrt.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bejelentésre Kötelezett) az alábbiakra tekintettel kiegészítette az ALTERA Nyrt. felé 2018.09.11. napján, a Tpt. 61. § (1) bekezdése alapján megtett bejelentését (a továbbiakban: Korábbi Bejelentés).

A Korábbi Bejelentés során a Bejelentésre Kötelezett tájékoztatta az ALTERA Nyrt.-t, hogy az ALTERA Nyrt.-nél történt tőkeemelés következtében 28.055.859 darab „C” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik. Ezen részvények ISIN-kódjaként a HU0000156112 került megadásra, mely ISIN-kód az ALTERA Nyrt. Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényeinek az ISIN-kódja.

A Korábbi Bejelentés megtételét követően az ALTERA Nyrt. a tőkeemelés során kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez összevont tájékoztató közzététele engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz, amely eljárás még folyamatban van a Magyar Nemzeti Bank előtt.

Az összevont tájékoztató közzétételének engedélyezését megelőzően azonban szükségessé vált, hogy a tőkeemelés során kibocsátott, összesen 30.389.235 darab „C” sorozatú törzsrészvény (a továbbiakban: Újonnan Kibocsátott Részvények) előállításra kerüljön. Tekintettel azonban az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltakra, mivel az Újonnan Kibocsátott Részvények forgalomba hozatalára nem azok tőzsdei bevezetésével egy időben került sor, szükséges volt, hogy új ISIN-kód kerüljön megkérésre az Újonnan Kibocsátott Részvények vonatkozásában. Ezen ISIN-kód száma a következő: HU0000162847 (a továbbiakban: Átmeneti ISINkód).

Az Átmeneti ISIN-kód csak meghatározott időpontig fogja jelölni az Újonnan Kibocsátott Részvényeket. Amint teljesül minden feltétel ahhoz, hogy az Újonnan Kibocsátott Részvények bevezetésre kerülhessenek a Budapesti Értéktőzsdére, az ALTERA Nyrt. haladéktalanul intézkedni
fog a KELER Zrt.-nél az iránt, hogy az Újonnan Kibocsátott Részvények ISIN-kódja megegyezzen a már a tőzsdére bevezetett „C” sorozatú törzsrészvények ISIN-kódjával.

A fentiekre tekintettel tartotta indokoltnak a Bejelentésre Kötelezett, hogy kiegészítésre kerüljön a Korábbi Bejelentés, kizárólag abban a tekintetben, hogy egyértelműen rögzítésre kerüljön, hogy a Bejelentésre Kötelezett a „C” sorozatú törzsrészvények közül jelenleg csak az Átmeneti ISIN-kóddal jelölt törzsrészvényekkel rendelkezik.

Továbbá a Bejelentésre Kötelezett tájékoztatta az ALTERA Nyrt.-t, hogy 2018.12.07. napján a TEXBER Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság megszerezte az ALTERA Nyrt. által kibocsátott valamennyi „A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt, továbbá „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt. A Bejelentésre Kötelezett arra tekintettel tájékoztatta erről az ALTERA Nyrt.-t, hogy mind a Bejelentésre Kötelezett, mind a TEXBER Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság tényleges tulajdonosa Veres Tibor.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A TEXBER Ingatlanforgalmazó Kft. 2018.12.07-én megszerezte az “A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -, és a “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények 100%-át – 25.000 db-ot -.

A tranzakció következtében a TEXBER Kft.-én keresztül Veres Tibor befolyása alá kerültek az “A” és “B” sorozatú elsőbbségi részvények.

A TEXBER Kft. tulajdonában lévő, az ALTERA Nyrt. által kibocsátott részvények állománya a tranzakció következtében az alábbiak szerint alakult:
“A” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény: 25.000 db

“B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: 25.000 db

“C” sorozatú törzsrészvény: 0 db

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

 

ALTERA Nyrt.

Közgyűlési előterjesztések

Az ALTERA Nyrt. közzétette a 2018. december 17-i közgyűlési előterjesztéseit, melyek elérhetők a BÉT honlapján és a kozzetetelek.hu-n.

Az előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal kapcsolatos Sajtóközlemény itt található.

ALTERA Nyrt. 

Rendkívüli tájékoztatás testületi tagok lemondásáról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1124 Budapest, Lejtő utca 17/A) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja. A Társaság igazgatósági tagjai: Prutkay Zoltán – IT elnök, dr. Csizma László – IT tag; Kovács Attila Gábor – IT tag, és felügyelőbizottsági / audit bizottsági tagjai: Lakatos Julianna FB/AB elnök; Szabó Orsolya – FB/AB tag, Kalmár Zoltán – FB/AB tag – a mai nappal benyújtották lemondásukat, melyek a 2018. december 17-i rendkívüli közgyűlés, annak határozatképtelensége esetén a 2019. január 4-re meghirdetett megismételt közgyűlés elfogadó határozatával lépnek érvénybe.

A Társaság új bizottsági tagjait, a 2018. december 17-re / 2019. január 4-re meghirdetett rendkívüli
közgyűlés fogja megválasztani.

A kapcsolódó közzététel a BÉT és a kozzetetelek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli közgyűlés meghívó

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2018. év december 17. nap, 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne: A Társaság székhelye, 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. év január hó 4. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

 

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
 2. A Társaság cégnevének módosítása
 3. A Társaság székhelyének módosítása
 4. A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása
 5. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottság tagjai lemondásának elfogadása,
 6. A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása
 7. A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak megválasztása
 8. Döntés a Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak díjazása mértékéről
 9. Új könyvvizsgáló megválasztása
 10. Döntés a Társaság új Könyvvizsgálója díjazásának mértékéről
 11. Igazgatóság felhatalmazása (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) saját részvény tranzakciók végrehajtására
 12. Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása)
 13. Alapszabály több ponton történő módosítása
 14. Egyebek

 

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2018. év november hó 26. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

 

A részvényes 2018. december 10. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 

  1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

 

  1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Budapest, 2018. év november 16. nap

ALTERA Nyrt. Igazgatósága

Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

3 / 31 oldal12345...102030...Utolsó »
Navigation