Egyéb közzétételek

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Lehn Consulting AG 2017. december 11-i tranzakciója alapján 37.159 db ALTERA törzsrészvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügylet keretében, így a tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 75.337 db törzsrészvényre változott. Részesedése a Társaságban a szavazatelsőbbségi és osztalékelsőbbségi részvényekkel együtt, átlépte a 20%-os küszöbértéket. Az ügyletet követően az összes kibocsátott törzsrészvényre nézve a részesedése 21,88%, a teljes kibocsátott alaptőke 23,33%-a. A Lehn Consulting AG szavazati aránya a kibocsátott törzsrészvények szavazati joggal rendelkező törzsrészvények 22,53%-val, míg az összes szavazati joggal rendelkező részvények 24,03%-val rendelkezik.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

Közgyűlési Meghívó

 

Az ALTERA Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

 

A közgyűlés időpontja: 2018. év január hó 08. nap, 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.

 

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. év január hó 19. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
 2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
 3. Az Igazgatóság felhatalmazás a Társaság befektetési politikájának megváltoztatására
 4. A Társaság székhelyének megváltoztatása
 5. Új tag megválasztása az Igazgatóságba
 6. Az Igazgatóság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
 7. Az Alapszabály módosítása
 8. Egyebek

 

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2017. év december hó 18. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

 

A részvényes 2017. december 28. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 

  1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

 

  1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Budapest, 2017. év december hó 8. nap
ALTERA Nyrt. Igazgatósága

Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke

 

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

 

Tájékoztatás a Kibocsátó BÉT-re bevezetett részvényeinek felaprózásáról (részvény split) és annak menetrendjéről

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-047350; székhely: székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 7.; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Kibocsátó 2017. november 16. napján tartott közgyűlésén meghozott 3/2017. (XI.16.) sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek során a Kibocsátó 339.344.000 forint össznévértékű, 339.344 darab, egyenként 1.000 forint névértékű, „C” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000115308) – a névérték tizedelésével – 339.344.000 forint össznévértékű, 3.393.440 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000156112) kerültek átalakításra.

A „C” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a „C” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad.

A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján fog történni. Az esemény legfontosabb állomásai a következők:

 • a régi részvénysorozattal történő utolsó BÉT kereskedési nap 2017.12.15. napja;
 • az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap 2017.12.18. napja;
 • a részvényfelosztás 2017.12.20. napja.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 100 forint névértékű ALTERA Nyrt. törzsrészvényekre, akiknek 2017. 12.19-én záráskor 1.000 forint névértékű „C” sorozatú ALTERA Nyrt. törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján.  Minden „C” sorozatú 1.000 forint névértékű ALTERA Nyrt. törzsrészvény helyébe 10 db „C” sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalója.

További információkért kérjük, forduljanak Prutkay Zoltán kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

telefonszám: +36-30-920-1782

e-mail cím: zoltan.prutkay@alterart.hu 

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

 

Tájékoztatás részvény névértékének változásáról

Az ALTERA Nyrt. ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. november 16-i közgyűlésén elfogadott határozat szerint a Társaság részvényeinek darabonkénti névértéke 1.000,- Ft összegről 100,- Ft-ra módosul (csökken), melynek folytán arányosan változik (tízszeresére növekszik) a részvények darabszáma is, de az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.  A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

 

Rendkívüli tájékoztatás elérhetőség változásról

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1121 Budapest, Normafa út 7.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja.

Az ALTERA Nyrt. ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság elérhetőségeiben az alábbi változás állt be 2017. november 16-tól.

Székhely: 1121 Normafa út 7.

Levelezési cím: 1121 Normafa út 7.

Telefonszám: +36-30-920-1768

E-mail címek: iroda@alterart.hu; backoffice@alterart.hu

Honlap cím: www.alterart.hu

 

Befektetési kapcsolattartó: R. Kovács Dániel,  Financial Communications

E-mail cím: r.kovacs@fincomm.hu

Telefonszám: +36-1-878-1208

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

ALTERA Nyrt.

 

10 / 31 oldal« Első...89101112...2030...Utolsó »
Navigation