Hírek

Kereskedés felfüggesztése a Kibocsátó kérésére

Publikálva:

Az ALTERA Nyrt. tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy kérése alapján a Tőzsde vezérigazgatója 2017.10.20-i napra felfüggesztette a részvények kereskedését.

A határozat az alábbi címen érhető el.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Publikálva:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

Nagy Imre részvényes 2017. október 19-én Társasághoz érkezett értesítése alapján az elmúlt napokban 13.000 db ALTERA részvényt értékesített. A tranzakciókat követően 2017. október 18-án a tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 32.000 db törzsrészvényre változott.

Korábbi 13,07%-os részesedése a Társaságban 10%-os küszöbérték alá csökkent, amely a törzsrészvények 9,43%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 9,29%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 9,29%-a.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás részesedés változásról

Publikálva:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Freeway Limited 2017. október 18-i tőzsdezárás utáni értesítése alapján a Freeway Limited 22.850 db ALTERA törzsrészvényt adott el, így a tulajdonában lévő ALTERA részvények mennyisége 44.830 db törzsrészvényre változott.

Korábbi 19,65%-os részesedése a Társaságban 15%-os küszöbérték alá csökkent, amely a törzsrészvények 13,21%-a, a teljes kibocsátott alaptőke 13,01%-a, és a szavazatokra feljogosító részvények 13,01%-a.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

Közgyűlési Meghívó

Publikálva:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövidített név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047350 cégjegyzékszám alatt) – a továbbiakban: „Társaság”  Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket és Meghívottakat, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart. A Társaság a rendkívüli közgyűlést a Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:103 §. (1) bekezdése alapján a Társaságban legalább 5%-os szavazati joggal rendelkező részvényes indítványára hívja össze az alábbiak szerint:

Közgyűlés időpontja: 2017. november 16. (csütörtök) 10.00 óra

Közgyűlés helyszíne: Benczúr Ház “Vadász” terem, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

  1. A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

 2) Az Alapszabály több ponton történő módosítása

3) A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása 100 Ft / db értékre

4) A Társaság Igazgatóságába, Felügyelőbizottságába és Audit bizottságába új vezető tisztségviselők megválasztása

5) A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása

6) Egyebek

  1. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
  2. a) A tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
  3. b) A részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak a jelen hirdetmény III. pontjában megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;
  4. c) A részvényesi meghatalmazott jelölje meg az általa képviselt részvénytulajdonosokat a III. pontban foglalt felhívás alapján;
  5. d) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

A Részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvben és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Iigazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – a napirendi pont tárgyalása során – megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

III. A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Társaság Igazgatóságától tulajdonosi megfeleltetést kér.

A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a közgyűlést megelőző 5. munkanap, azaz 2017. november 9, csütörtök.

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153. §. (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

  1. A közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát. Az ALTERA Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja valamint a könyvvizsgáló, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát, mivel egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképesség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is.

Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – apostille-jel ellátása szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat az ALTERA Nyrt. székhelyén kell 2017. november 9-ig átadni.

A közgyűlés helyszínén a regisztráció 09:00 órakor kezdődik és legkésőbb 09:45 órakor befejeződik.

Amennyiben a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a közgyűlésen való részvételre jogosít.

  1. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény II., III., IV. és V. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet.

VII. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a közgyűlés 2017. november 16-án 10:00 órakor nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. november 27., hétfő 10:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: Benczúr Ház “Vadász” terem, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 VIII. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a Társaság Igazgatósága által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék.

  1. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséket (ideértve az egyes részvénysorozatokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés írásos dokumentumai (napirenden szereplő előterjesztések és határozati javaslatok) 2017. október 26. napjától állnak rendelkezésre a Társaság székhelyén (1068 Budapest, VI. Benczúr u. 43. II/3.), illetve elérhetők a Társaság honlapján (www.alterart.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi portálon (www.kozzetetelek.hu). A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259.§ (2) bekezdésében  foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

Kelt: Budapest, 2017. október 16.

Tisztelettel:

az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Rendkívüli tájékoztatás 10%-ot meghaladó mértékű részesedés változásról

Publikálva:

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3.) a tőkepiacról szóló  2001. évi CXX. törvény 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Társaság a hozzá 2017. október 16. napján tőzsdezárás után érkezett bejelentés szerint tájékoztatja a tisztelt befektetőket és a tőzsdei közvéleményt a Tpt. 61. §. (3) bekezdésében meghatározott tulajdonosi és szavazati arányra vonatkozó küszöb átlépéséről. A Lehn Consulting AG a mai napon 10%-ot meghaladó részesedést szerzett az ALTERA Nyrt-ben, az alábbi sorozatú és darabszámú részvények megszerzésével:

– 275 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi (ISIN: HU0000118849) részvény, valamint

– 34.680 db “C” sorozatú törzsrészvény (ISIN: HU0000115308)

Egyúttal Iváncsics Pál igazgatósági tag 25 db és a KEVE Zrt. (képviseli: Szabadhegy Kristóf igazgatósági tag) 250 db “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt értékesített, így részesedésük az osztalékelsőbbségi részvénysorozaton belül 0-ra csökkent.

A fentiek alapján a Lehn Consulting AG a – a “B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények 11%-ával – míg a “C” sorozatú törzsrészvényvek esetében teljes kibocsátott alaptőke 10,07%-val, az összes szavazatra jogosító részvény 10,07%-val.

A kapcsolódó közzététel elérhető a www.kozzetetelek.hu oldalon és a BÉT honlapján.

ALTERA Nyrt.

 

20 / 59 oldal« Első...10...1819202122...304050...Utolsó »
Navigation