Közgyűlési Meghívó

2017. december 08.

 

Az ALTERA Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Normafa út 7.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

 

A közgyűlés időpontja: 2018. év január hó 08. nap, 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.

 

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. év január hó 19. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
 2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására, illetve elidegenítésére
 3. Az Igazgatóság felhatalmazás a Társaság befektetési politikájának megváltoztatására
 4. A Társaság székhelyének megváltoztatása
 5. Új tag megválasztása az Igazgatóságba
 6. Az Igazgatóság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
 7. Az Alapszabály módosítása
 8. Egyebek

 

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések elektronikus úton legkésőbb 2017. év december hó 18. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

 

A részvényes 2017. december 28. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 

  1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

 

  1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Budapest, 2017. év december hó 8. nap
ALTERA Nyrt. Igazgatósága

Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke

 

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

 

Navigation