Közgyűlést tartunk 2012. Július 11-én

2012. június 25.

Meghívó

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésére

 Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a Cg.01-10-047350 cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság  közgyűlését

2012. július 11-e, szerda 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne a Benczúr Hotel Margaréta terme, címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlés időpontja 2012. július 11. napján 10.30, helyszíne ugyancsak a Benczúr Hotel Margaréta terme, címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.
A közgyűlésen részt venni és szavazni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.       A  közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő részvényes) megválasztása.

2.       Az Igazgatóság jelentése a Társaság működéséről az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.

3.        A Társaság szavazat és osztalékelsőbbségi részvényeinek átalakítása; új  osztalékelsőbbségi részvénysorozat kibocsátása a jegyzési elsőbbségi jog kizárása mellett.

4.      Javaslat a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá alakításáról

5.      Javaslat a Társaság felügyelőbizottságának kibővítéséről, további 2 felügyelő bizottsági tag megválasztása és a kibővített felügyelő bizottság javadalmazásának megállapításáról.

6.        Javaslat a Társaság Audit Bizottságának megalapításáról, az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról és az Audit Bizottság javadalmazásáról.

7.      Javaslat a Társaság  tőkeemelésére új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával.

8.     Javaslat az Igazgatóság felhatalmazásáról a kibocsátandó  új törzsrészvények darabszámának és árfolyamának meghatározására.

9.     Javaslat a Társaság törzsrészvényeinek  a Budapesti Értéktőzsde jegyzett részvények “B” kategóriájába bevezetésének kezdeményezéséről.

10.    A 3.-9. napirendi pontokkal kapcsolatban az Alapszabály módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

11.    Egyebek.

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatások:

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a közgyűlés napját megelőző 15 naptári naptól elérhetőek a Társaság honlapján.(www.alterart.hu)

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes az Alapszabály 10.13. pontja szerint a részvénykönyv lezárásának időpontjában a Részvénykönyvben szerepeljen. Az a részvényes, aki az előző Közgyűlésen a részvénykönyvben még nem szerepelt, a jogait a Közgyűlésen csak az Igazgatóság által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

A közgyűlésen meghatalmazott útján akkor lehet szavazni, ha a részvényes e szándékát a közgyűlés időpontját 8 naptári nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett meghatalmazási formanyomtatványonbejelenti.

Az alapszabály 8.17. pontja értelmében azon részvényesek, akik legalább a szavazatok 5%-ával rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül kérhetik valamely egyéb  kérdés napirendre tűzését, valamint a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek határozati javaslatot is előterjeszthetnek a fenti napirendi pontokhoz kapcsolódóan.

Az alapszabály 10.17. pontja szerint minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot, ha maga, vagy a vele egy részvényesi csoportba tartozó más részvényes az adott részvénysorozat által megtestesített szavazatok 10%-át meghaladó mértékű szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatképes, ha részvénysorozatonként a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok egyszerű többségét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés napirendjével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a részvényesek az Igazgatóságtól igényelhetnek.

A határozati javaslatok megtekinthetők itt.

Budapest, 2012. június 25.

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Navigation