Közgyűlést tartunk 2012. április 28-án

2012. április 13.

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II./3, nyilvántartva a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a Cg.01-10-047350.cégjegyzékszám alatt; továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság rendkívüli Közgyűlését

2012. április 28. napján 10.00 órára összehívja.

A Közgyűlés helyszíne a Benczúr Hotel Margaréta terme, címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

A Közgyűlés naprendi pontjai:
1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság megalakulásáról
3. Közgyűlési döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról zártkörű tőkeemelési program és/vagy nyilvános részvénykibocsátás végrehajtására
4. A Társaság könyvvizsgálója javadalmazásának jóváhagyása
5. A Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása
6. A Társaság felügyelőbizottsága javadalmazásának jóváhagyása
7. Alapszabály módosítás
8. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Közgyűlés napját megelőző 8. naptári naptól elérhetőek a Társaság honlapján.(www.alterart.hu)
A részvényes Közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes az Alapszabály 10.13. pontja szerint a részvénykönyv lezárásának időpontjában a Részvénykönyvben szerepeljen. A részvényes a jogait a Közgyűlésen csak az Igazgatóság által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.
A Közgyűlésen meghatalmazott útján akkor lehet szavazni, ha a részvényes e szándékát a közgyűlés időpontját 8 naptári nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett meghatalmazási formanyomtatványon bejelenti.
Az Alapszabály 10.17. pontja szerint minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot, ha maga, vagy a vele egy Részvényesi Csoportba tartozó más
részvényes az adott részvénysorozat által megtestesített szavazatok 10%-át meghaladó mértékű szavazattal rendelkezik.

A Közgyűlés határozatképes, ha a részvénysorozatonként a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes jelen van.
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság az eredeti napirenddel és azonos helyszínen 2012. április 28. napján 11.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A Közgyűlés napirendjével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a részvényesek az Igazgatóságtól igényelhetnek.

Budapest, 2012.április 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Navigation