Közgyűlési meghívó

2018. március 12.

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:                 2018. év április hó 12. nap, 10:00 óra

A közgyűlés helyszíne:                 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.

 A közgyűlés megtartásának módja:   személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2018. év április hó 23. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

 

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

 

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

 • Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
 • Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
 • A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 • Az Audit Bizottság jelentése a 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
 • A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi számviteli törvény éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
 • A 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása
 • Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
 • A 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
 • Az Igazgatóság 2017. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
 • Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására és elidegenítésére
 • A könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
 • Egyebek

 

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2018. év március hó 22. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

 

A részvényes 2018. április 5. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az iroda@alterart.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

 

 1. A részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe a Közgyűlés időpontját megelőző 5. tőzsdenapra (közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a részvényes által rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás alapján be legyen jegyezve, vagy a tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

 

 1. A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Budapest, 2018. év március hó 12. nap

 

ALTERA Nyrt. Igazgatósága

Prutkay Zoltán az Igazgatóság elnöke

 

A közzétételre vonatkozó információk a BÉT honlapján és a Közzétételek.hu-n is megtalálhatók.

Navigation